• comanda telefonica

    0784650332

    L-V: 09:00 - 17:00 Tarif normal

REGULAMENT TOMBOLE BEAUTY FORUM CLUJ, COSMOBEAUTY, COSMOWORLD 2018 

Regulament de participare

 

Art. 1 Organizatorul

Organizatorul prezentei tombole este SC BAFF ONLINE SRL, persoana juridica romana, avand punctul de lucru in Strada Drumul Fermei 101, Bloc C9, Parter, Popesti Leordeni, Jud. Ilfov, CUI RO 28404025, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/5243/2011.

Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii („Regulamentul”).

 

Art.2 Durata si locul de desfasurare al tombolei

Tombolele se desfasoara pe parcursul a 9 (noua) zile corespunzatoare Targurilor de Beauty Beauty Forum Cluj (3-4 Martie 2018), Cosmobeauty (8-11 Martie 2018), Cosmoworld (23-25 Martie 2018), exclusiv la standurile Baff Online din cadrul targurilor mai sus precizate.

 

Art.3 Dreptul de participare

Prezentul; concurs este deschis oricarei persoane majore cu domiciliul actual in Romania („Participantii”).

Angajatii SC BAFF ONLINE SRL, precum si parintii, copiii, sotii sau sotiile acestora nu au dreptul de a participa la prezentul concurs.

 

Art.4 Regulament oficial al Tombolei

Regulamentul oficial al Tombolei este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, prin accesarea paginii www.baff.ro.

Prin participarea la aceasta Tombola se prezuma cunoasterea Regulamentului si acorsul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe pagina www.baff.ro cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

 

Art.5 Mecanismul de desfasurare al Tombolei

Pentru a participa la Tombola, fiecare participant va trebui sa viziteze standurile A1 (Beauty Forum cluj), Standul 17 (Sala Bucuresti, Cosmobeauty), Standul 7 (Sala Roma, Cosmoworld) si isi va face inscrierea la extragere cu urmatoarele informatii: nume, prenume si adresa de e-mail pe formularul dedicat Tombolei.

 

Art.6 Desemnarea castigatorului

Desemnarea castigatorilor va avea loc prin tragere la sorti in ziua de 6 Martie 2018 - tombola Beauty Forum Cluj, 14 Martie 2018 - tombola Cosmobeauty si 28 Martie 2018 - tombola Cosmoworld. Extragerea se va face prin intermediul website-ului www.random.org. Extragerea va fi filmata.

La aceasta tragere la sorti vor intra toti participantii valizi inscrisi prin intermediul formularului pus la dispozitie la standurile Baff din cadrul targurilor mai sus precizate. 

Conform dispozitiilor legale in vigoare, organizatorul va face publice numele castigatorului si castigul acordat, pe site-ul www.baff.ro, in 14 zile de la extragerea fiecarei tombole. De asemenea, castigatorul tombolei va fi anuntat telefonic si pe e-mail de catre reprezentantii organizatorului in 14 zile de la data fiecare extrageri.

 

Art.7 Premiile si acordarea acestora

7.1 Premiul

In cadrul prezentelor Tombole si pentru fiecare tombola in parte, vor fi acordate urmatoarele premii:

Premiile A:  Voucher 250 lei         

 

Premiile B:  Voucher 100 lei

         

Premiile C: Voucher 50 lei

Premiile D: Voucher 50 lei

         

Premiile E: Voucher 50 lei

 

         

        

 Castigatorul premiului oferit in cadrul acestui concurs nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiuluiu sau schimbarea acestuia cu alte bunuri/servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului. De asemenea, premiul nu este transmisibil altor persoane.

7.2 Intrarea in posesia premiului

Castigatorul va trimite copia cartii de identitate cu maxim 5 zile de la anuntarea castigatorului, in format electronic la adresa support@baff.ro.

 

Art.8 Conditii de validare

Pentru ca participarea sa fie valida, participantii trebuie sa completeze formularul de inscriere cu date valide, corespunzatoare cu cerintele din prezentul Regulament, ce pot fi confirmate in cazul unui castig, precum si sa respecte conditiile stabilite prin prezentul regulament.

8.1 Conditii de invalidare a castigului

Castigul din prezenta tombola va fi invalidat in cazul in care participantul incalca cerintele de participare, precum si in cazul in care formularul de inscriere contine informatii false ori vadit eronate. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat pana la data de 31 martie 2017 pentru validare, in urma contactarii telefonice sau pe e-mail in vederea confirmarii datelor de participare sau Organizatorul identifica neconcordante intre datele completate si datele de identificare, Organozatorul isi rezerva dreptul de a invalida respectivul castigator neapelandu-se la rezerve. Premiul respectiv nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

 

Art.9 Angajamente

Acordarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta promotie implica acceptul castigatorului ca numele, adresa de e-mail si imaginea sa sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale audiovideo si tiparituri.

 

Art.10 Intreruperea Tombolei

Tombola va putea fi intrerupta numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului.

 

Art.11 Limitarea raspunderii

Organizatorului nu ii revine nicio raspundere pentru:

-       Formularele de inscriere care nu contin toate datele obligatorii sau nu permit confirmarea identitatii participantului, care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validitate de la art.8;

-       Orice alte costuri ale castigatorului in legatura cu intrarea in posesia premiului, altele decat cele aflate in sarcina sa conform prezentului regulament si dispozitiilor legale;

-       Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in calcul de Organizator;

 

Art.12 Prelucrarea datelor personale

Prin participarea la aceasta tombola, mai exact prin completarea formularului de inscriere, se prezuma luarea la cunostinta a regulamentului si consimtamantul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de catre Organizatorul concursului, in conformitate cu Legea 677/2001.

Tuturor participantilor la campania promotionala le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date in special drepturile persoanei vizate cu privure la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere.

 

 

Art.13 Forta majora

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de as-i indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

Art.14 Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti competente din Municipiul Bucuresti.

Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se pot trimiote pe adresa de e-mail a Organizatorului(support@baff.ro), in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorului. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 

Art.15 Alte clauze

Decizia Organizatorului in orice privinta este finala si aplicabila tuturor participantilor. Prin participarea la Tombola, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite de Regulamentul Oficial al Concursului. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de Regulamentul Oficial, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.

Organizatorul isi rezerva dreptul ca pe timpul Concursului sa aduca modificari site-ului in prezentul Regulament  fara sa anunte participantii la concurs. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul Regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.

 

Organizator,

SC BAFF ONLINE SRL,

 

 

 

 

 

  

 

 

 

0

Cos :  0

Produsele tale :